OPŠTA PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA APLIKACIJE SafeGO CG


 

Član 1

Ovim Opštim pravilima i uslovima korišćenja aplikacije SafeGO CG (u daljem tekstu: Opšti pravila) Ministarstvo zdravlja (u daljnjem tekstu: “Društvo”) utvrđuje uslove pristupa i korišćenje aplikacije SafeGo CG za izdavanje, provjeru i prihvatanje interoperabilnih potvrda o vakcinaciji, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tokom pandemije bolesti COVID-19 (u daljnjem tekstu: “Aplikacija”).

Korisnik Aplikacije su  pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: “Korisnik aplikacije”) koja dobrovoljno koristi uslugu Aplikacije. 

Svaki korisnik Aplikacije je u obavezi upoznati se sa Opštim pravilima i uslovima korišćenja Aplikacije u cilju zaštite vlastitih prava i interesa.

Pristupanjem i korišćenjem Aplikacije, smatra se da su Korisnici u svakom trenutku pročitali, razumijeli i prihvatili Opšta pravila, te da su upoznati i saglasni sa istim, uključujući i podatke o obradi podataka.

Ukoliko nijeste u cjelosti saglasni sa Opštim pravilima, upućujemo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem Aplikacije.


Član 2

U smislu Opštih pravila pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Društvo označava Ministarstvo zdravlja, Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, Crna Gora. U skladu sa propisima o zaštiti podataka, Društvo je  odgovorno za obradu podataka u sklopu Aplikacije na nacionalnom nivou.

SafeGO CG aplikacija označava mobilnu aplikaciju koja služi za provjeru/verifikaciju EU digitalnih COVID potvrda putem QR koda, kao i čuvanje COVID potvrda u digitalnoj verziji u novčaniku mobilne aplikacije SafeGO uz obavezan unos jedinstvne lozinke(šestocifreni TAN), koja se Korisniku dostavlja SMS-om prilikom izdavanja potvrde.

Korisnik aplikacije označava osobu kojoj je Društvo omogućilo korišćenje Aplikacije i koja pristupa Aplikaciji u skladu sa opštim pravilima; 

Član 3

Pravo pristupa i korišćenja Aplikacije imaju isključivo Korisnici aplikacije. Korisnik aplikacije postaje se instalacijom Mobilne aplikacije.

Instalacija Aplikacije ne zahtijeva registraciju niti se pritom traže ikakvi lični podaci, pa tako ni podaci poput imena i prezimena, datuma rođenja, broja telefona ili email adrese korisnika.

Instalacija i korišćenje Aplikacije u potpunosti je dobrovoljno. Korisnici samostalno odlučuju hoće li preuzeti instalaciju na svoj mobilni uređaj, kako će je koristiti i kada će ukloniti Aplikaciju sa svojeg mobilnog uređaja.

Aplikacija ni u kojem trenutku ne prikuplja geolokacijske podatke korisnika, niti se podaci čuvaju na samom mobilnom uređaju bez odobrenja Korisnika, te se ne prosljeđuju na obradu trećim stranama. 

Pristupanje Aplikaciji, zahtijeva pristanak korisnika za korišćenje kamere na mobilnom uređaju u svrhu skeniranja QR koda. Bez navedenog pristanka aplikacija neće moći pristupiti funkcionalnostima korišćenja kamere mobilnog uređaja.

Prije skeniranja COVID potvrda, u postavkama Aplikacije potrebno je preuzeti listu javnih potpisnih ključeva koji služe za prekograničnu razmjenu javnih potpisnih ključeva država koje su članice ovog sistema putem Pristupnika kojim je definisana odluka EU Komisije. 

Dodavanje COVID potvrde u novčanik Aplikacije

Po skeniranju QR koda, Aplikacija zahtijeva od Korisnika unos lozinke za mobilnu aplikaciju koja je Korisniku dostavljena SMS-om prilikom izdavanja COVID potvrde – šestocifreni TAN. Bez unosa lozinke, potvrda neće biti sačuvana u novčanik Aplikacije. QR  kod sadrži osnovne informacije i digitalni potpis kako bi aplikacija mogla provjeriti vjerodostojnost potvrde. Dodavanjem COVID potvrde Korisnik pristaje na čuvanje određenog skupa ličnih podataka.

Kod prvog logovanja u Aplikaciju, od korisnika će se zahtijevati da unese PIN. Ovaj PIN će dodatno osigurati čuvanje potvrda Korisnika od zloupotrebe. Kod uređaja koji to podržavaju, Korisnik će za logovanje u Aplikaciju pored PIN-a, moći aktivirati korišćenje Face/Touch ID-a.

Ukoliko korisnik ima više definisanih Face/Touch ID-eva na uređaju, sva ta lica će imati pristup podacima Aplikacije. 

Vrste ličnih podataka

Aplikacija čuvanjem COVID potvrde u novčanik Aplikacije čuva sljedeće lične podatke Korisnika:

 

Prikupljanje ličnih podataka

Aplikacija prikuplja podatke isključivo na temelju zahtjeva Korisnika za čuvanjem COVID potvrde u novčanik Aplikacije. 

 

Tehnike obrade ličnih podataka

Ne koriste se tehnike obrade ličnih podataka koje se sastoje od izrade profila i donošenja automatizovanih odluka niti se provode analize ili predviđanja ličnih sklonosti, ponašanja i stavova pojedinca.

Obrada koja se sprovodi nema diskriminacijski učinak na pojedince na temelju rasnog ili etničkog porijekla, političkog mišljenja, vjere ili uvjerenja, članstva u sindikatu, genetskog ili zdravstvenog stanja ili polne orjentacije. 

Korišćenje ličnih podataka

Aplikacija će koristiti samo lične podatke za svrhu zbog koje su prikupljeni (ili za korišćenje identifikovano kao povezano sa tom svrhom).

Aplikacija koristi lične podatke Korisnika samo za niže navedene svrhe:

Gdje se čuvaju lični podaci Korisnika

Aplikacija čuva lične podatke Korisnika te sprovodi odgovarajuće sigurnosne mjere prihvaćene relevantnim međunarodnim standardima i/ili najboljim tehničkim praksama kako bi štitila lične podatke. Aplikacija ne prenosi niti dijeli lične podatke Korisnika sa bilo kojim trećim stranama ili lokacijama.

Aplikacija može koristiti enkripciju kako bi osigurala potreban nivo sigurnosti za lične podatke Korisnika. Međutim, treba imati na umu da se ne može garantovati da je Internet 100% siguran. Korisnik bi trebao uslugama pristupati samo u sigurnom okruženju.

Koliko dugo se čuvaju podaci

Aplikacija čuva lične podatke onoliko dugo koliko Korisnik koristi aplikaciju. 

Koja su prava Korisnika u pogledu obrade podataka?

Čuvanjem COVID potvrde smatra se da su Korisnici pristali na obradu ličnih podataka. 

Korisnik se obavezuje da Aplikaciju neće koristiti na način suprotan Opštim pravilima, ili na način koji bi mogao da ugrozi njenu pravu svrhu i ispravno funkcionisanje.

U skladu sa važećim propisom koji reguliše oblast zaštite ličnih podataka i Politikom zaštite privatnosti korisnika Korisnik ostvarivanje sljedećih prava:

a)    Pravo na pristup ličnim podacima

Korisnik može dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi lični podaci te ukoliko se obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka o kojima je riječ, o predviđenom razdoblju u kojem će lični podaci biti čuvani i postojanju prava ispitanika u pogledu obrade ličnih podataka.

b)    Pravo na ispravku ličnih podataka

Ukoliko su lični podaci Korisnika koji se obrađuju nepotpuni ili netačni, u bilo kojem trenutku Korisnik može zatražiti Društvu da iste ispravi ili dopuni i to davanjem dodatne izjave. Napominje se kako je Korisnik odgovoran za davanje ispravnih podataka, a uz to ima obvezu informisati o relevantnim promjenama  njegovih ličnih podataka.

c)    Pravo na brisanje ličnih podataka

Ako su podaci nezakonito obrađivani ili ako takva obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u  zaštićene interese Korisnika, Korisnik ima pravo u svakom trenutku sam izbrisati sačuvanu COVID potvrdu iz novčanika Aplikacije. Na taj način će biti obrisani svi lični podaci Korisnika koje koristi Aplikacija.

d)    Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu njegovih ličnih podataka ako takva obrada nije nužna radi izvršenja zadataka od javnog interesa ili zadataka javnih tijela ili ako se prilikom obrade poziva na dobijeni pristanak ili na legitimne interese.

e)    Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako Korisnik smatra da se prilikom obrade njegovih ličnih podataka nije postupalo na propisan način i da je povrijeđeno njegovo pravo na zaštitu ličnih podataka, Korisnik može podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147 ili mail adresi azlp@t-com.me.


 

f)     Pravo na obavještavanje o povredi ličnih podataka

U slučaju da i pored svih preduzetih mjera dođe do povrede ličnih podataka Korisnika, o svakoj takvoj povredi Korisnik će biti obaviješten bez nepotrebnog odlaganja i to slanjem obavještenja u pisanom obliku.

U navedenom obavještenju će se opisati priroda povrede ličnih podataka, navesti ime i prezime osobe od koje se mogu dobiti dodatne informacije o povredi, opis vjerovatne posljedice povrede ličnih podataka i opis mjera koje su preduzete za rješavanje problema povrede ličnih podataka uključujući i mjere umanjivanja štetnih posljedica. Navedeno obavještenje će biti sastavljeno upotrebom jasnog i jednostavnog jezika.

Način ostvarivanja prava

Prije davanja bilo kakvih podatka preduzeće se potrebne mjere kako bi se potvrdio identitet Korisnika, a u slučaju ikakve dileme, mogu se od Korisnika tražiti dodatne informacije.

Na zahtjev Korisnika odgovoriće se unutar mjesec dana od primanja istog, a rok se, zavisno od složenosti zahtjeva, može produžiti za dodatna dva mjeseca.

U slučaju zahtjeva za složenijom obradom veće količine podataka zadržava se pravo naplate razumne naknade na temelju administrativnih troškova nastalih pružanjem takvih informacija.

Komponente sistema sa Aplikacijom komuniciraju kriptovanim i zaštićenim kanalima. Podaci na sistemu čuvaju se u bazi podataka koja je realizovana kao zasebna logička cjelina uz primjenu sigurnosnih politika najvišeg standarda. Međutim, imajte na umu da biste Aplikaciji morali pristupati samo u sigurnom okruženju.

 

Član 4

Sačuvane potvrde se čuvaju u Aplikaciji sve dok ih Korisnik ne odluči ukloniti.

Korisnik može u bilo kojem trenutku ukloniti prikupljene javne potpisne ključeve putem postavki operativnog sistema mobilnog uređaja. Takvim načinom uklanjaju se i podaci o sačuvanim potvrdama. Društvo nema nikakvu mogućnost brisanja javnih potpisnih ključeva sa mobilnog uređaja korisnika, kao ni sa mobilnih uređaja drugih korisnika sa kojima je korisnik razmijenio javne potpisane ključeve.

Društvo za korišćenje Aplikacije Korisnicima aplikacije neće naplaćivati nikakvu naknadu.

 

Član 5

Resursi (multimedijalni sadržaji, podaci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice...) objavljeni na Aplikaciji su autorska djela i predmet zaštite autorskog prava. Najstrože je zabranjeno bez odobrenja Društva u pisanom obliku reprodukovanje (u jednom ili više primjeraka, u cjelosti ili u dijelovima, direktno ili indirektno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje...), priopštavanje ili prerada resursa koji je objavljen na Aplikaciji.

Aplikacija je dostupna na platformama “Google Play Store” za Android uređaje i “App Store” za Apple uređaje.


Član 6

Društvo ne odgovara Korisniku aplikacije za nefunkcionalnost Aplikacije i ne garantuje da su resursi koji se nalaze na Aplikaciji u svakom trenutku u potpunosti tačni, precizni i pouzdani jer Korisnik aplikacije Aplikaciju koristi na vlastitu odgovornost, a na što Korisnik aplikacije pristaje prilikom instalacije Aplikacije i prihvatanjem Pravila privatnosti poslovanja.

 

Član 7

Korišćenjem Aplikacije, kao Korisnik izjavljujete i garantujete da:

  1. Pristajete na poštovanje Opštih pravila;

  2. Nećete koristiti Aplikaciju ni u kakve ilegalne ili neovlašćene svrhe;

  3. Upotrebom Aplikacije nećete prekršiti bilo kakav primjenjivi zakon ili propis;

Aplikacija se ne smije koristiti za bilo kakve poduhvate, osim onih koji su izričito odobreni od nas. 

Kao Korisnik Aplikacije, prihvatate da nećete:

  1. Vršiti bilo kakvu neovlašćenu upotrebu Aplikacije;

  2. Sudjelovati u neovlašćenom povezivanju na Aplikaciju;

  3. Dešifrovati, dekompajlirati, rastavljati ili obrađivati bilo koji softver koji na bilo koji način čini dio Aplikacije;

  4. Koristiti Aplikaciju na način koji nije u skladu sa primjenjivim zakonima ili drugim propisima.Član 8

Društvo Korisnicima aplikacije, u cilju tehničke podrške: prijave rada Aplikacije, prigovore i predloge, stavlja na raspolaganje korisničku službu koja će biti dostupna putem email-a:  safego@mzd.gov.me


U slučaju da se bilo koja odredba Opštih pravila od strane nadležnog organa proglasi nevažećom ili neprimenljivom, ista će se zamijeniti važećom i primenljivom odredbom koja najviše odgovara, po smislu i svrsi, originalnoj odredbi, a ostatak odredbi Opštih uslova će ostati u potpunosti na snazi.


Ako se neprimenljiva odredba ne može zameniti drugom odredbom, ista neće uticati na validnost i primenjivost ostalih odredbi Opštih uslova.


Ministarstvo zdravlja ima pravo da u skladu sa promjenom važećih propisa i svojom poslovnom politikom vrši izmjene i dopune Opštih pravila.


Opšta pravila su sačinjena i tumače se u skladu sa zakonima Crne Gore.


Opšta pravila primjenjuju se od 28. decembra 2021.